Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Koninklijke BAM Groep sociaal plan 2013

Actueel: sociaal plan BAM 2015

Het sociaal plan van BAM is geldig van 17 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en is mede ondertekend door CNV Vakmensen en FNV Bouw.

Vaststelling boventalligheid

Op basis van het afspiegelingsbeginsel wordt per categorie uitwisselbare functies bepaald welke werknemers boventallig zijn. Binnen 3 werkdagen na de schriftelijke aanzegging wordt de boventallige werknemer aangemeld bij het BAM Mobiliteitscentrum. Indien een maand na boventalligheid nog geen passend werk binnen BAM is gevonden, wordt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend.

Mobiliteitscentrum BAM

Dit is ingericht om de boventallige werknemers van werk naar werk te begeleiden. Alle vacante functies binnen BAM worden aangedragen bij het Mobiliteitscentrum dat vervolgens bekijkt of boventallige werknemers plaatsbaar zijn. Voor interne herplaatsing is van belang:

- functieniveau

- salaris en eventueel persoonlijke toeslag

- eventuele noodzaak tot her-, om- of bijscholing

- standplaats

Indien een werknemer moet worden her-, om- of bijgeschoold voor herplaatsing binnen BAM, dan geschiedt dat op kosten van BAM. Op advies van een extern bemiddelingsbureau kan ook een scholingstraject worden ingezet voor externe herplaatsing.

Financiële regeling bij interne herplaatsing

Als werknemer intern wordt herplaatst en het loon in de nieuwe functie is lager, dan wordt het volgens een afbouwscenario naar het beloningsniveau van de nieuwe functie gebracht. Het salaris van de oude functie wordt bevroren, zodat het loon maximaal 110% van het maximale schaalsalaris van de nieuwe functie bedraagt. Het gedeelte dat hier bovenuit stijgt, wordt als toeslag op het vaste salaris uitbetaald.

Ontslagvergoeding bij verlaten BAM

Werknemers die binnen 1 maand niet herplaatst worden binnen BAM, krijgen een ontslagvergoeding bestaande uit maximaal 3 onderdelen:

Onderdeel 1: A x B x 0,60

Onderdeel 2: A x B x 0,20

Onderdeel 3: A x B x 0,15

A staat voor het aantal gewogen dienstjaren en B voor het bruto maandsalaris.

- Onderdeel 1 is onvoorwaardelijk verschuldigd na einde van de arbeidsovereenkomst en wordt na 4 weken uitbetaald.  

- Onderdeel 2 van het persoonsgebonden budget is slechts verschuldigd indien en voor zover de werknemer 6 maanden na de einddatum kan aantonen dat hij werkloos is en aanspraak maakt op een WW-uitkering. Onderdeel 2 wordt binnen vier weken uitbetaald.

- Onderdeel 3 is verschuldigd indien de werknemer 12 maanden na de einddatum nog steeds werkloos is en een WW-uitkering ontvangt. Ook dat deel wordt binnen 4 weken uitbetaald.

Maximale ontslagvergoeding voor oudere werknemers

Als de inkomstenderving tot aan de pensioenrichtleeftijd lager is dan de maximale ontslagvergoeding, dan wordt de ontslagvergoeding berekend aan de hand van die inkomstenderving. Hiermee wordt bedoeld: het Bruto Maandsalaris, vermenigvuldigd met het aantal maanden welke liggen tussen de datum uit dienst en de pensioendatum.

Indien de werknemer de pensioenrichtleeftijd binnen 6 maanden na de datum van uitdiensttreding bereikt, wordt de ontslagvergoeding op het laagste van de volgende 3 bedragen vastgesteld:

1. 6 bruto maandsalarissen

2. het aantal maanden tot de AOW gerechtigde leeftijd x het Bruto Maandsalaris

3. De ontslagvergoeding als berekend via de onderdelen 1, 2 en 3.

Als de werknemer afziet van het bemiddelingstraject ontvangt hij een bruto vergoeding van €1500,-.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld