Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan SOLERA 2021 2023

Dit sociaal plan is geldig tot en met 31 december 2023. Het sociaal plan is van toepassing op de werknemer van SOLERA die vanwege een voorgenomen reorganisatie in aanmerking komt voor een andere functie of boventallig wordt.

 

 1. Boventalligheid

Een functie binnen SOLERA kan vervallen wegens bedrijfseconomische redenen of reorganisatie. Hierdoor wordt de werknemer met de desbetreffende functie boventallig. Om vast te stellen of de werknemer boventallig is, worden er de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. De werknemer die werkzaam is in een functie die wordt opgeheven, wordt aangemerkt als boventallig indien een interne herplaatsing niet mogelijk is.

 

 1. Indien herplaatsing niet mogelijk is, wordt er gekeken naar het afspiegelingscriterium. Hierbij worden de werknemers in verschillende leeftijdscategorieën verdeeld. Vervolgens worden de werknemers met het kortste dienstverband per leeftijdscategorie als eerste boventallig.

 

 1. Functies komen te vervallen en in de plaats komen nieuwe functies waarvan de inhoud als gevolg van de reorganisatie sterk afwijkt van de bestaande. Werknemers die redelijkerwijs niet voldoen aan de gewijzigde eisen, worden boventallig verklaard.

 

 1. Interne herplaatsing binnen SOLERA

SOLERA onderzoekt de mogelijkheden om boventallige werknemers intern te herplaatsen. Hierbij wordt er gekeken of de werknemer voldoet aan de gewijzigde eisen van een nieuwe functie of een uitwisselbare functie.

Boventallige werknemers zijn verplicht om een passende herplaatsingsmogelijkheid te accepteren. Het kan voorkomen dat de werknemer tijdelijk wordt herplaatst in een functie van een lager niveau. In deze situatie behoudt de werknemer gedurende 12 maanden het oorspronkelijke salaris. Na 12 maanden wordt het salaris aangepast aan het bij de functie behorende salarisniveau.

 

 1. Externe herplaatsing buiten SOLERA

Als er geen mogelijkheid is voor een interne functie, streeft SOLERA om boventallige werknemers van werk naar werk te begeleiden. Dit vindt plaats met behulp van ‘Van werk naar werk-traject’. Het traject start vanaf de opzegtermijn. SOLERA zal de werknemer tijdens deze opzegtermijn vrijstellen van werkzaamheden, zodat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om zich op de arbeidsmarkt te oriënteren en te solliciteren.

 

 1. Outplacement budget van € 15.000

SOLERA stelt een budget beschikbaar van € 15.000,- voor outplacement. Dit budget kan door de werknemer worden ingezet om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. De werknemer kan een voorstel voor de inzet van dit budget indienen bij de HR. De HR zal toetsen of het voorstel bijdraagt aan verbetering van de arbeidsmarktpositie en indien dit het geval is wordt het budget toegekend.

Meer over outplacement

 

 5. Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer de werknemer boventallig is én niet intern kan worden geplaatst, volgt ontslag. De werknemer krijgt een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding wordt bepaald met behulp van de transitievergoeding in overeenstemming met de Wet Werk en Zekerheid (oude transitievergoeding). De oude transitievergoeding is hoger dan de nieuwe transitievergoeding (vanaf 2020).

De oude transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

 • Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar
 • Vanaf 10 dienstjaren: 1/ 2 maandsalaris per gewerkt jaar
 • Werknemers ouder dan 50 jaar: 1 maandsalaris per gewerkt jaar

 

De vermenigvuldigingsfactor is hoger naarmate de werknemer ouder is:

Leeftijd Vermenigvuldigingsfactor
< 40 jaar

1,1

> 40 jaar 1,6 - 1,7
> 50 jaar en 1-9 gewerkte jaren  2,2 - 2,6

 

Meer over transitievergoeding berekenen

Indien het budget voor outplacement niet of gedeeltelijk is genoten door werknemer, dan wordt de transitievergoeding vermeerderd met het resterende bedrag van het toegekende budget.

 

 1. Plaatsmakersregeling (vrijwillige vertrekregeling)

Werknemers die door vrijwillig vertrek voorkomen dat een collega boventallig wordt, kunnen bij SOLERA in aanmerking komen voor een plaatsmakersregeling. In geval van een vrijwillige vertrekregeling maakt de medewerker aanspraak op een transitievergoeding én 3 bruto maandsalarissen.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld